Privacyverklaring Marianne’s leeftstijlcoaching

Marianne’s Leefstijlcoaching is gevestigd in Nijmegen. KVK nummer 70834628.

Marianne’s leeftstijlcoaching gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens zoals is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Marianne’s leeftstijlcoaching dan hebben wij gegevens van
jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak),
via het contact met de diëtist, via de website of via de mail. Denk hierbij aan:
▪ Naam
▪ Geboortedatum
▪ Adresgegevens
▪ BSN
▪ Telefoonnummer / mobiel nummer
▪ Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
▪ E-mailadres
▪ Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Marianne’s leeftstijlcoaching heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar
werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens
aan jou te verstrekken.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige
persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met
betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor
commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
Marianne’s leeftstijlcoaching bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de
dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de GeneeskundigeBehandelovereenkomst).

Delen met anderen
Marianne’s leeftstijlcoaching zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming
verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan
verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname).
Marianne’s leeftstijlcoaching zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming
gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden en mogelijk ook onderzoek. De gegevens zullen dan
nooit herleidbaar zijn naar uzelf maar altijd anoniem verwerkt worden.
Marianne’s leeftstijlcoaching zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting
organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft
Marianne’s leeftstijlcoaching een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Marianne’s leeftstijlcoaching blijft
verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.
Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten)
verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
Leefstijlcoachmarianne@gmail.com. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor
legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.